پایگاه خبری تحلیلی 18 دی
امروز: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 21 October , 2018
آخرین خبرها :
 • کد خبر : 1672
 • تعداد نظرات : 0 نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۷ فروردین ۱۳۹۴
 •   

  سیدباقر پیشنمازی/ جاي خالي همدلي و همزباني چگونه پر مي‌شود؟

  گردولت برخلاف احزاب (مدعي طرفداري )موفقيت خودرا دريکپارچگي وهمبستگي عموم مردم جستجو کند، لازم است براي تحصيل همدلي بامردم ،ريل گذاري مناسب داشته باشد. تاهرجا بخشي از دولت درخط مقدم ارتباط بامردم قرار گرفت، دراين زمينه احساس مسئوليت کند ورفتار مناسب نشان دهد.

  نامگذاري سال، همواره باهدف عطف افکارعمومي به "فرصتها"، وپيشگيري ازآسيبهاوتهديدهاي احتمالي انجام مي شود، تا بتواندعزم ملي را درجهت ترميم چالشهاياتعظيم هويت اسلامي وملي وانقلابي، درپي داشته باشد. همدلي وهمزباني تمهيداتي داردکه اگرمحقق شود،دامنه آثار آن فراترازدولت وملت خواهدرفت وبرکات آن نيز. باورداشت مردم وظرفيتهاي عظيم وگره گشاي آنان توسط حضرت امام خميني قدس سره، منجربه تشکيل "بسيج" وحل معماي مقاومت درهشت سال دفاع مقدس و دستاوردهاي عزت بخش آن شدواکنون نيزمي تواندبسياري ازگره هاي بزرگ را بازکند.

  دولتي که باچالشهاي جدي اقتصادي مواجه است وهنوز منشوري از وعده هاي داده شده به مردم راپيش رو دارد……دولتي که مي خواهد از اقتدار وعزت به دست آمده دراثرمقاومت وپايداري ملت ،پاسداري کند….دولتي که براي رسيدن به عدالت اقتصادي ،اجتماعي وسياسي وزمينه سازي جهش‌هاي علمي به پشتوانه ايمان ومعنويت وحمايت وهمبستگي نيازمند است، ناگزيراست که فضاي اعتماد وهمدلي وهمزباني با ملت رافراهم کندوبه اقتضائات آن عمل نمايدتابتواند براي اين ظرفيت عظيم ، انگيزه حضوروهمراهي بادولت درعبوراز گردنه هاي حساس واهداف دشواررا فراهم آورد.

  مردم بامشاهده عدالت درسياستگذاريها ونحوه عملکرد کارگزاران، به دولت اعتماد مي کنند واين اعتمادزمينه همکاري ومشارکت عمومي درحل مشکلات رافراهم خواهد آورد.

  ( همدلي يک موضوع دستوري نيست بلکه بايد آن رابه وجود آورد همدلي مثل يک گل است، نهال آن رابايد درزمين نشاندوازآن مراقبت وآبياري کرد تارشد کند،شرايط کنوني فرصت مناسبي براي به وجود آمدن "همدلي بامردم" است). (۱)

  نهال همدلي اگردرست نشانده شود ومراقبت دلسوزانه نيز صورت گيردبه درخت تناوري تبديل مي‌شود که همه شئون اجتماعي فرهنگي وسياسي رادر سايه خود مي گيرد.

  اگردولت برخلاف احزاب (مدعي طرفداري )موفقيت خودرا دريکپارچگي وهمبستگي عموم مردم جستجو کند، لازم است براي تحصيل همدلي بامردم ،ريل گذاري مناسب داشته باشد. تاهرجا بخشي از دولت درخط مقدم ارتباط بامردم قرار گرفت، دراين زمينه احساس مسئوليت کند ورفتار مناسب نشان دهد.

  درخت همدلي ريشه وشاخ وبرگهايي دارد.همدلي بين خانه ومدرسه،مدرسه ومسجدمحل،معلم ودانش آموز،استاد ودانشجو،دانشگاه وحوزه، کارفرما وکارگرو…….شاخ وبرگ، وريشه قدرتمند اين درخت نيز دراحساس آرامش روحي وامنيت اجتماعي مردم است. ودرشرايط آرامش وآسايش روحي وآسودگي خاطر است که استعدادهاي انسان شکوفا مي شود(۲).ودرچنين فضايي است که همدلي وهمزباني مي تواند بوجود آيد.

  اکنون که دولت پيشگام همدلي وهمزباني شده است ابتدا بايدنسبت به برداشتن موانع اعتمادسازي اقدام نمايد. مثلااگر خودرامتعلق به همه مردم نداند(۳)وآشکارا به برخي جريانهاي سياسي تعلق خاطر بيشترنشان دهد! اگرقانون گرايي براي عموم مردم بودولي باخواص ونزديکان رفتار متفاوتي صورت گرفت؟! اگرنورچشمي هايي که هزاران ميلياردبدهي بانکي خودرا که ازوجوه عمومي مردم گرفته اندنمي پردازند، ازحاشيه امن برخوردارشده باشند؟ وبانک هاهم حاضرنباشندحتي از آنها شکايت کنند؟ اگريارانه اي که باوعده وشرط کمک به توليدکشور،ازداوطلبان انصراف ،حذف وبه "جيب ثروتمندان" غيرمنصرف نيزريخته شد؟!

  اگرسقف حقوق برخي کارگزاران دولت بيش از۳۰ برابر کف آن شد؟ !اگرمسائل جوانان واشتغال وازدواج وتأمين مسکن آنان درحدوعده باقي ماند! اگردفاع از "پاسپورت ايراني" به خاطره انتخاباتي تبديل شد!اگرحميت دفاع ازحيثيت وحرمت زائران ايراني (که درهفته هاي اخيربه اشکال گوناگون موردتعرض واهانت واقع شدند) بعدازاعتراض خياباني وشعارهاي مردم هشيارشد!،اگرنخبگان مردم هم درموردمسائل واخبار مذاکرات هسته اي نامحرم تلقي شدند!اگرخبرنگارشناخته شده رسانه صهيونيستي به سادگي واردکشورشد وبه کارجاسوسي خود پرداخت وبه راحتي هم کشوررا ترک کرد ودستگاه هاي دولتي مسئول هم غافل بودند ويا تغافل کردند!اگراظهار دوستي وهمکاري فردخائني که قصدپناهندگي سياسي به دشمن وفعاليت رسانه اي عليه نظام راداشت، پذيرفته مي‌شودامابسياري ازمديراني که باهزينه نظام سالهاتجربه اندوخته وصرفا به دليل اينکه دردولت قبل نيز مدير بوده اندمورداعتماد قرار نگرفته وبرکنار مي‌شوند!….. اگربراي امنيت اجتماعي واخلاقي جامعه تدبيري وجودندارد….نه شعاراعتدال باورمي‌شودونه اعتمادقبلي بازسازي مي گردد!….. درچنين فضايي است که "جاي خالي همدلي وهمزباني" احساس مي‌شود! وبراي تحصيل آن همه بايد تلاش کنند تادولت بتواندباچالشهاي موجود مقابله کند وبرآنها فائق آيد.

  مقام معظم رهبري درسخنراني روز اول فروردين درموردنسبت دولت به ملت فرموده اند: " دولت کارگزار ملت وملت کارفرماي دولت است".

  کارگزار مي تواند با همه ظرفيت به دغدغه هاي کارفرماي خود بپردازد.يکي ازعوامل بسيارمهمي که انگيزه دولت رادرجهت خدمت خالصانه به مردم بازسازي مي کند،تجديدنظردربرخي از کارگزاراني است که برطبل اختلاف مي کوبند وجايگزين کردن خدمتگزاراني دلسوز که اولين مسئله آنان انصاف وخدمت به عموم مردم باشد.

  احزابي که نان خودرا در سرخ و آبي کردن مردم وتشديدشکافهاي سياسي واجتماعي مي‌دانند وازوحدت وهمبستگي بين دولت ومردم آسيب مي بينند وبه حاشيه مي روند، نمي توانندمشاوران ومديراني امين تلقي شوند، خصوصا درسال همدلي وهمزباني دولت وملت.

  اميرالمؤمنين عليه السلام درمنشورمديريت اسلامي به مالک اشتر فرموده اند:

  دوست داشتني ترين چيزها درنزدتو، درحق ميانه ترين ودرعدل فراگير ترين، ودرجلب خشنودي مردم گسترده ترين باشد، که همانا خشم عمومي مردم، خشنودي خواص(نزديکان) راازبين مي برد اما خشم خواص را خشنودي همگان بي اثر مي کند.خواص جامعه، همواره بارسنگيني رابرحکومت تحميل مي کنندزيرا درروزگار سختي
  ياري شان کمتر، ودر اجراي عدالت از همه ناراضي تر، ودرخواست‌هايشان پافشارتر، ودرعطا وبخششها کم سپاس تر، وبه هنگام منع خواست ها دير عذر پذير تر، ودربرابر مشکلات کم استقامت ترمي باشند. درصورتي که ستونهاي استوار دين، واجتماعات پرشور مسلمين، ونيروهاي ذخيره دفاعي، "عموم مردم" مي باشند. پس به آنها گرايش داشته واشتياق تو با آنان باشد.(۴)

  پي نوشت‌ها:

  ۱- مقام معظم رهبري-۱/۱/۹۴

  ۲- قرآن کريم -سوره فتح آيه ۴

  ۳- پايگاه خبري تحليلي صراط-مصاحبه مشاور رئيس جمهور- کدخبر۱۵۶۸۴۷-۲۴/۱۰/۹۲

  ۴- نهج البلاغه نامه شماره ۵۳

   


  سيدباقر پيشنمازي

  Print Friendly


  نظرات